Mācību darbs pēc brīvlaika no 26.oktobra līdz 6.novembrim

Saskaņā ar valdības noteiktiem ierobežojumiem (Atsauce uz tiesību aktu https://likumi.lv/ta/id/315304.) no 17. oktobra līdz 6. novembrim profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmu apguvei jānotiek attālināti vai klātienē tikai individuāli. Individuālās stundas mūzikas specialitātēs notiks pēc esošā mācību grafika klātienē, bet grupu stundas - attālināti (solfedžo, mūzikas literatūra, ritmika un stundas mākslas un dejas programmās, arī interešu izglītības pulciņos). Ņemot vērā pavasara attālināto mācību pieredzi, piedāvājam grupu stundu individuālās klātienes konsultācijas (izņemot ritmiku, klasisko deju, un sporta deju).

Sīkāka informācija e-klasē, vai pie pedagogiem.

 Mūzikas teorētisko priekšmetu mācību darba plāns 26.10.2020-06.11.2020

Skolotājas Jolantas Veršinskas

darba plāns solfedžo priekšmetam

2 nedēļām 26. oktobra – 6. novembrim

 

 

Klase

Mācību viela

Vingrinājumi

Patstāvīgā darba tēmas

un uzdevumi (darba lapas)

3. kl.

1. Re mažors, si minors.

2. Triskanis, sekstakords, kvartsekstakords.

3. Sekundas un tercas Re mažorā un no skaņas.

Nr. 183. - 189.

Sekundas

1. uzd. Nosaki dotās sekundas.

2. uzd. Raksti no dotajām skaņām áâ

 

Tercas

1. uzd. Atrast dotajām piemērā.

2. uzd. Uzrakstīt no dotajām skaņām.

4. kl.

2.gr.

1. Mi mažors, do# minors.

2. Noturīgie intervāli mažorā un minorā.

3. Galvenās pakāpes (T, S, D) un trijskaņi.

 

Nr. 251. - 257.

Noturīgie intervāli

1. uzd. Nosaki intervālus.

2. uzd.  Aizpildi tabulu.

 

Intervāli

1. uzd. Veido intervālu apvērsumus.

2. uzd. Nosaki izveidotos apvērsumus.

5. kl.

1. Dominantes septakords ar atrisinājumu minora gammās (la, mi, si, re min.).

2. 4. akordu secība ( Do, Sol, Re, Fa, Si b maž.).

3. T, S, D trijskaņi # gammās līdz 4 zīmēm.

4. Priekšstats par Si maž., sol # min.

Nr. 347.  - 353.

Akordi

1. uzd. Veido prasīto akordu ķēdīti.

2. uzd. Papildinot tercas, veido prasītos akordus.

 

Vienkāršie intervāli

1. uzd. Uzraksti intervālu secību Re mažorā.

2. uzd. Izveido intervālu secību mi minorā.

Klase

Mācību viela

Vingrinājumi

Patstāvīgā darba tēmas

un uzdevumi (darba lapas)

6. kl.

2.gr.

1. Kvintu aplis (gan # virzienā, gan b virzienā, nosakot mažora un minora tonalitātes un atslēgas zīmes).

2. Mažora un minora triskaņi, sekstakordi, kvartsekstakordi no skaņām ‘’do’’, ‘’re’’un ‘’mi’’, nosakot tonalitāti.

3. pl 4, pm 5 minora gammās ar atrisinājumu.

4.  Dominantes septakords ar apvērsumiem un atrisinājumiem.

5. Priekšstats par Fa # maž., re # min.

Nr. 407.  - 413.

Intervāli pl 4 un pm 5

1. uzd. Nosaki dotos intervālus.

2. uzd. Pārveido no t 5 uz pm 5, no t 4 uz pl 4 un  otrādi.

 

Mažora un minora triskaņi, sekstakordi, kvartsekstakordi

1. uzd. Veido akordus no skaņas ‘’mi’’.

2. uzd. Papildini intervālus, veido prasītos akordus.

7. kl.

1. Intervāli pl 2, pm 7.

2. Dominantes septakords ar apvērsumiem un atrisinājumiem mažora un minora gammās līdz 4 zīmēm.

3. Priekšstats par 7 zīmju tonalitātēm.

4. Kvintu aplis.

Nr. 500. - 509.

Intervāli

1. uzd. Nosaki uzrakstītās septīmas (m 7, l 7, pm 7).

2. uzd. Uzraksti prasītos intervālus intervālu secībā ar pl 2 un pm 7.

 

Akordi

1. uzd. Veido dominantes septakordu un apvērsumus no skaņas ‘’re’’, nosaki tonalitātes.

2. uzd. Papildini tabulu, ierakstot visus zināmos akordus.

 

 

Teorētisko priekšmetu mācību darba uzdevumi no 26.10.2020.-6.11.2020.

Linda Razalinska

Solfedžo

klase

datums

Stundas tēma

Veicamie uzdevumi

 

1

26.10

Reģistrs

DB.20.lpp teorija;

 darbs DML*.

Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.6.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Rūķu skola- oktāvas- nošu apzīmējumi dažādās oktāvās

 

29.10

Reģistrs

Darbs  DML*;

uzdevumi DB: 21., 

Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.7.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Rūķu skola- oktāvas- nošu apzīmējumi dažādās oktāvās

 

2.11

Nošu garumi

DB uzdevumi: 23.(salikt taktssvītras),26.,

 Darbs  DML*.

 Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.8.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Rūķu skola- Ritms- nošu ilgumi, pauzes.

 

5.11

Nošu garumi

DB uzdevumi: 28., 29., 30.

Darbs  DML*. 

Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.9.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Rūķu skola- Ritms- nošu ilgumi, pauzes.

 

 

 

 

 

2(I)

26.10

Kvarta, kvinta

Darboties DML*; 

Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.86.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Sprīdīša skola- Intervāli- To mēs jau zinām

 

29.10

Kvarta, kvinta

DB uzdevumi: 30., 31.

Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.86.

 

 

2.11

4/4 taktsmērs

Darboties DML*;

 Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.85.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Sprīdīša skola- dažādi taktsmēri

 

5.11

Metāla pūšamie instrumenti

DB 21.lpp(teorija); 

Darboties DML*

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Sprīdīša skola- mūzikas instrumenti- metāla pūšamie instrumenti

 

 

 

 

 

2(II)

26.10

Kvarta, kvinta

Darboties DML*;

  Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.86.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Sprīdīša skola- Intervāli- To mēs jau zinām

 

29.10

Kvarta, kvinta

DB uzdevumi: 30., 31.

Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.86.

 

 

2.11

4/4 taktsmērs

Darboties DML*;

 Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.85.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Sprīdīša skola- dfažādi taktsmēri

 

5.11

Metāla pūšamie instrumenti

DB 21.lpp(teorija);

 Darboties DML*.

 Dziedāt vingrinājumu no kopētajām lapām-nr.85.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Sprīdīša skola- mūzikas instrumenti- metāla pūšamie instrumenti

 

 

 

 

 

4 (I)

26.10

Galvenie trijskaņi

Burtnīcas aizmugurē uzrakstīt tonalitātēs līdz 2 zīmēm galvenos trijskaņus(T53, S53, D53)- obligāti nosūtīt!

Dziedāt gammas līdz 2 zīmēm.

 

 

29.10

Trijskaņa apvērsumi

DB 16.lpp(teorija), 16.uzd.;

Darboties DML*. 

Dziedāt gammas līdz 2 zīmēm.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Pepijas skola- intervāli un akordi- M un m trijskaņi un apvērsumi

 

2.11

Trijskaņa apvērsumi

Darboties DML*. 

DB uzdevumi- 18.

Vingrinājumi no kopētās lapas- 206.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Pepijas skola- intervāli un akordi- M un m trijskaņi un apvērsumi

 

5.11

Trijskaņa apvērsumi

Darboties DML*. 

DB uzdevumi- 19.

Vingrinājumi no kopētās lapas- 206.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-Pepijas skola- intervāli un akordi- M un m trijskaņi un apvērsumi

 

 

 

 

 

6(I)

26.10

Pl4, pm5

DB. 24.uzd.

Darboties DML*.

Dziedāt gammas līdz 4 zīmēm.

*DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-solfedžo 6.klasei- intervāli- intervālu atrisināšana- pl4, pm5, pm7, pl2.

 

29.10

Pl4, pm5. Re, si.

DB.30.uzd. 

Darboties DML*. 

Dziedāt gammas līdz 4 zīmēm.

* DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-solfedžo 6.klasei- intervāli- intervālu atrisināšana- pl4, pm5, pm7, pl2.

 

2.11

S53 un D53 apvērsumi

DB 22.lpp uzd. 32.

Darboties DML*. 

Vingrinājums no kopētās lapas- nr. 253.

 

* DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-solfedžo 6.klasei- TSD akordi un apvērsumi

 

5.11

S53 un D53 apvērsumi

DB 22.lpp uzd. 33.

Darboties DML*. 

Vingrinājums no kopētās lapas- nr. 254.

 

* DML-digitālie mācību līdzekļi(google pārlūkā)-solfedžo 6.klasei- TSD akordi un apvērsumi

Mūzikas literatūras plānojums

klase

datums

tēma

Veicamie uzdevumi

4/6

27.10.

Seno kultūrtautu mūzika.

Izmantojot skolotāja sūtīto prezentāciju, veidot konspektu par Indiju, Ķīnu. Klausīties pievienotos mūzikas fragmentus.  *Sīkāk e-klases pastā!

 

3.11

Seno kultūrtautu mūzika.

Izmantojot skolotāja sūtīto prezentāciju, veidot konspektu par Seno Grieķiju un Romu. Klausīties pievienotos mūzikas fragmentus. *Sīkāk e-klases pastā!

 

 

 

 

5/7

27.10.

J. S. Bahs

Prezentācijas vērošana; muzikālo fragmentu klausīšanās, žanru jēdzienu skaidrojumi. *Sīkāk e-klases pastā!

 

3.11

J. S. Bahs

Prezentācijas vērošana; muzikālo fragmentu klausīšanās, žanru jēdzienu skaidrojumi. *Sīkāk e-klases pastā!

 

 

 

 

6/8

27.10.

R. Šūmanis

Prezentācijas vērošana; žanru jēdzienu skaidrojumi. *Sīkāk e-klases pastā!

 

29.10

R. Šūmanis

muzikālo fragmentu klausīšanās, žanru jēdzienu skaidrojumi. *Sīkāk e-klases pastā!

 

3.11

R. Šūmanis

Prezentācijas vērošana; muzikālo fragmentu klausīšanās, žanru jēdzienu skaidrojumi. *Sīkāk e-klases pastā!

 

5.11

Romantisma laika 3 “Š”

Darbs uzdevumi.lv

 

Dejas teorijas plānojums

klase

datums

tēma

Veicamie uzdevumi

2.kurss

26.10.

Nošu atrašanās klaviatūrā Fa mažorā

Vingrinājums- 48. Vingrinājuma spēlēšana uz klavierēm(der arī virtual piano)

*Sīkāk e-klases pastā!

 

2.11

Nošu atrašanās klaviatūrā Sol mažorā

Vingrinājums- 53. Vingrinājuma spēlēšana uz klavierēm(der arī virtual piano)

*Sīkāk e-klases pastā!

3.kurss

26.10.

Re mažors

Vingrinājums-67. Vingrinājuma spēlēšana uz klavierēm(der arī virtual piano)

*Sīkāk e-klases pastā!

 

2.11

Re mažors

Vingrinājums-70. Vingrinājuma spēlēšana uz klavierēm(der arī virtual piano)

*Sīkāk e-klases pastā!

 

Teorētisko priekšmetu mācību darba uzdevumi no 26.10.2020.-6.11.2020.

Ronalds Rāviņš

Līdz 28.oktobrim skolotājam darba nespējas lapa

Solfedžo 8.klase.

        Turpināt pagaidām patstāvīgi dziedāt visus dotos kanonus. Piemēru lapas.

        Mācīties un atkārtot kvintu apli. Zināt tonalitātes no galvas bez liekas domāšanas.

        No 2.novembra, ja situācija nemainās, ar katru audzēkni individuāli tiks pārbaudīts apgūtais materiāls.

Koris

        Patstāvīgi apgūt visus dotos nošu materiālus. No galvas iemācīties Igauņu šūpļa dziesmu un vismaz 2.daļas no Ē .Ešenvalda ziemassvētku cikla.

        Mācēt nodziedāt R. Dubras Ave maria savu balsi.

 

        No 2.novembra, ja situācija nemainās, ar katru audzēkni individuāli tiks pārbaudīts apgūtais materiāls. Saraksts paliek esošais, kas ir katram audzēknim pateikts individuāli. 

Marts 2024
P O T C Pk S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kreisais banneris

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

Grāfa laukums 1, Iecava, LV-3913, Latvija

Tālr.: 63942469

E-pasts:  iecavasmms@iecava.lv

Aktuālie notikumi

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com